Thông tin cửa sổ trình

Cửa sổ Quy trình Thông tin - Windows và dịch vụ (Task Manager)
Tìm hiểu về các quy trình .EXE và .DLL chạy trên các hệ điều hành Windows. Làm thế nào để xác định những gì mọi người có hoặc nếu họ là vi rút quá trình.

Thông tin cửa sổ trình