Hướng dẫn, Tin tức & Tính năng - Trình quản lý Tác vụ

Mô tả các quy trình và dịch vụ Windows. Xác định các quy trình lỗi, các quy trình có mức tiêu thụ tài nguyên CPU / RAM / HDD cao và các quy trình dễ bị tổn thương hoặc do virus.