Cách thực hiện & Mẹo - Phần mềm độc hại

Phần mềm độc hại, viết tắt của phần mềm độc hại, là phần mềm được sử dụng hoặc tạo ra để phá vỡ hoạt động máy tính, thu thập thông tin nhạy cảm, hoặc truy cập vào hệ thống máy tính cá nhân. Nó có thể xuất hiện dưới dạng mã, kịch bản, nội dung hoạt động, và các phần mềm khác. "Malware" là một thuật ngữ chung dùng để chỉ một loại hình thức của phần mềm thù địch, xâm nhập, hoặc gây phiền nhiễu