Cách thực hiện & Mẹo - Gỡ cài đặt ứng dụng ở Chế độ an toàn