Cách thực hiện và Mẹo - Mac OS X

Tải & Mẹo - 10.6 Mac OS X (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (Lion), 10.8 Mac OS X (Mountain Lion), Mac OS X 10.9 (Mavericks), Mac OS X 10.10.1 (Yosemite)