Cách thực hiện & Mẹo - Dấu nhắc lệnh

Lệnh DOS / Dấu nhắc lệnh - Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8