Làm thế nào để & Mẹo - Ass Shutdown trong Power Menu