Cách thực hiện & Mẹo - thêm lối tắt vào cửa sổ tiện ích trong thư viện