Hướng dẫn, Tin tức & Tính năng - Trình quản lý tác vụ

Mô tả các quy trình và dịch vụ của Windows. Xác định các quy trình có lỗi, quy trình với mức sử dụng tài nguyên CPU / RAM / HDD cao và quy trình cụ thể về vi rút hoặc dễ bị tấn công.