Cách thực hiện & Mẹo - Xóa Trường thanh toán WooC Commerce