Hướng dẫn & Mẹo - Windows Registry

Windows Registry là một cơ sở dữ liệu các cửa hàng phân cấp các thiết lập cấu hình và các tùy chọn đó trên hệ điều hành Microsoft Windows. Nó chứa các thiết lập cho các thành phần hệ điều hành ở mức độ thấp cũng như các ứng dụng chạy trên nền tảng này. Hạt nhân, điều khiển thiết bị, dịch vụ, SAM, giao diện người dùng và các ứng dụng của bên thứ ba tất cả làm cho việc sử dụng đăng ký. Việc đăng ký cũng cung cấp một phương tiện để truy cập vào quầy cho profiling hiệu năng hệ thống.