Hướng dẫn & Mẹo - cười

ha ha ha ...

..ha ha ha ha .. (Phần tiếp theo là ở đây!) Tôi thực sự phải suy nghĩ tốt. Tôi không nghĩ rằng tôi muốn ...