Windows Settings và Hướng dẫn

dllhost.exe (Process chủ Microsoft DCOM DLL)

Nếu trong quá trình kiểm tra định kỳ (được khuyến nghị cho "sức khỏe" của hệ thống của bạn;)) bạn bắt gặp quá trình dllhost.exe đang chạy mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống ...