Sử dụng công thức trong ô Excel

Microsoft Office Excel được tạo ra đặc biệt để thực hiện các phép tính số. Để chỉ ra phương pháp tính toán cho chương trình, bạn phải viết...