Cách thực hiện & Mẹo - Trình quản lý thiết bị

Trình quản lý thiết bị - Phần mở rộng Microsoft Management Console, nơi chúng tôi tìm thấy tất cả các thành phần phần cứng được cài đặt trên hệ thống.