Làm thế nào để & Mẹo - thay đổi% trong pin dự trữ lebvel