How-To & Tips - calc.exe

Aaa? 69? ?

Yeah. Chúng tôi không có điều tương tự như Google Tìm kiếm để thực hiện các phép tính tốt hơn calc.exe (MS) ...