Cách thức & Mẹo - Cà phê

Oh yes.

Tôi để lại khói của tôi! ... hoặc ít nhất đó là cách nó có thể được nói. Đây là ngày thứ tư tôi thay thế ...