Cách thực hiện & Mẹo - dưới dạng phần mềm chống vi-rút