Cách thực hiện & Mẹo - Bỏ qua giấy phép trong Windows 8 Installation