Hướng dẫn & Mẹo - xây dựng 7061

Khi đưa ra Windows 7 RC?

Một vài tuần trước, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi có thể sẽ có Windows 7 RC ở đâu đó trong tháng 4, tháng 5 ...