Cách thực hiện & Mẹo - Địa chỉ IP bị liệt vào danh sách đen