Hướng dẫn & Mẹo - Tác giả

Tôi OTE đó.

"Này ... cuộc sống, cuộc sống ... ra khỏi cortha, đưa tôi trở lại khiêu vũ ... nhìn bạn ... ...