Cách thực hiện & Mẹo - ẩn các tệp một cách hiệu quả trong xp