Hướng dẫn & Mẹo - AMI

CMOS NHỚ SIZE WRONG (CMOS Fix)

Một vấn đề gặp phải đặc biệt là trên các máy tính để bàn cũ hơn, nhưng cũng có thể xảy ra trên máy tính xách tay của bạn ...