Cách thực hiện & Mẹo - thêm quyền sở hữu trong man-cliek phải