Cách thực hiện & Mẹo - thêm tính năng tab trong trình khám phá