Cách thực hiện & Mẹo - thêm thùng rác vào trình khám phá