Cách thực hiện & Mẹo - Thêm thư vào ứng dụng Thư trong OS X