Cách thực hiện & Mẹo - Thêm Hibernate vào Power Menu