Cách thực hiện & Mẹo - Thêm liên hệ yêu thích vào Trung tâm thông báo