Hướng dẫn & Mẹo - Thêm mục nhập trong menu khởi động