Cách thực hiện & Mẹo - Thêm loại trạng thái tùy chỉnh vào Facebook