Hướng dẫn & Mẹo - Thêm thư mục tùy chỉnh vào Liên kết yêu thích