Hướng dẫn & Mẹo - Thêm vị trí hiện tại vào Mục yêu thích