Cách thực hiện & Mẹo - thêm bảng điều khiển vào bảng điều hướng trong trình khám phá