Cách thực hiện & Mẹo - thêm liên kết trong menu ngữ cảnh