Hướng dẫn & Mẹo - 03: 30-payoff

Chào buổi sáng!

Ừ ... Chào buổi sáng! Nó như thế nào để thay đổi một danh sách chơi để đánh thức bạn dậy ...