Hoàn chỉnh hệ điều hành DOS lệnh

O danh sách các lệnh DOS cho những ai muốn khám phá vượt ra ngoài giao diện đồ họa máy tính Windows Explorer.

# ADDUSERS Thêm hoặc danh sách người sử dụng đến / từ một tập tin CSV
# ARP Address Resolution Protocol
# ASSOC Hiệp hội mở rộng Thay đổi tập tin
# Phó Hiệp hội tập tin một bước
# AT Sắp xếp một lệnh để chạy sau một thời gian
# ATTRIB Thay đổi các thuộc tính tập tin
# Bootcfg Thiết lập khởi động sửa của Windows
# BROWSTAT Có được tên miền, trình duyệt và thông tin PDC
# CACLS Cho phép thay đổi tập tin
# CALL Gọi cùng lúc từ chương trình khác
# CD Thay đổi khẩu - di chuyển đến một thư mục cụ thể
# THAY ĐỔI Tính chất thay đổi Terminal Server phiên
# CHKDSK Check Disk - kiểm tra và các vấn đề đĩa sửa chữa
# CHKNTFS Kiểm tra hệ thống tập tin NTFS
# CHOICE Chấp nhận đầu vào bàn phím vào một tập tin hàng loạt
# CIPHER Mã hóa hoặc giải mã các tập tin / thư mục
# Cleanmgr Dọn dẹp các tập tin tự động Nhiệt độ, thùng rác
# CLEARMEM Rò rỉ bộ nhớ rõ ràng
# CLIP Sao chép STDIN vào clipboard của Windows.
# CLS Xóa màn hình
# Cụm Windows Clustering
# CMD Bắt đầu một vỏ CMD mới
# COLOR Thay đổi màu sắc của cửa sổ CMD
# COMP So sánh nội dung của hai tập tin hoặc bộ tập tin
# COMPACT Nén các tập tin hoặc thư mục trên một phân vùng NTFS
# Compress Nén các tập tin cá nhân trên một phân vùng NTFS
# CON2PRT Kết nối hoặc ngắt kết nối một máy in
# CHUYỂN ĐỔI Chuyển đổi một ổ đĩa FAT sang NTFS.
# COPY Sao chép một hay nhiều tập tin đến địa điểm khác
# CSVDE Nhập khẩu hoặc xuất khẩu Active Directory trên
# NGÀY Màn hình hiển thị hoặc thiết lập các dữ liệu
# Dcomcnfg DCOM Configuration Utility
# Defrag Chống phân mảnh ổ cứng
# THE Xóa một hoặc nhiều tập tin
# DELPROF Xóa hồ sơ người dùng NT
# Deltree Xóa các thư mục và tất cả các thư mục con
# DevCon Device Manager Command Line Tiện ích
# DIR Hiển thị danh sách các tập tin và thư mục
# Dirui Sử dụng đĩa hiển thị
# DISKCOMP So sánh nội dung của hai đĩa mềm
# Diskcopy Sao chép nội dung của một đĩa mềm để khác
# DNSSTAT DNS Thống kê
# DOSKEY Sửa dòng lệnh, nhớ lại lệnh, và tạo các macro
# DSADD Thêm người sử dụng (máy tính, nhóm ..) vào thư mục hoạt động
# DSQUERY Danh sách các mục trong thư mục hoạt động
# DSMOD Sửa đổi người sử dụng (máy tính, nhóm ..) trong hoạt động thư mục
# ECHO Tin nhắn hiển thị trên màn hình
# Endlocal Kết thúc nội địa hoá của môi trường thay đổi trong một tập tin thực thi
# ERASE Xóa một hoặc nhiều tập tin
# EXIT Thoát khỏi trình bao CMD
# Mở rộng Các tập tin giải nén
# TRÍCH XUẤT CAB file nén
# FC So sánh hai tập tin
# FDISK Định dạng đĩa và phân vùng
# TÌM Tìm kiếm một chuỗi văn bản trong một tập tin
# FINDSTR Tìm kiếm cho các chuỗi trong các tập tin
# CHO Thực hiện lệnh nhiều lần có điều kiện
# Forfiles Hàng loạt quá trình nhiều tập tin
# FORMAT Định dạng đĩa
# FREEDISK Kiểm tra không gian đĩa miễn phí (trong byte)
# Fsutil Tập tin và Khối lượng tiện ích
# FTP File Transfer Protocol
# Ftype Hiển thị hoặc sửa đổi các loại tập tin được sử dụng trong Hiệp hội tập tin mở rộng
# GLOBAL Hiển thị thành viên của nhóm toàn cầu
# GOTO Chỉ đạo một lịch trình hàng loạt để chuyển đến dòng dán nhãn
# CỨU GIÚP Trợ giúp trực tuyến
# HFNETCHK Network Security Hotfix Checker
# IF Thực hiện lệnh điều kiện
# IFMEMBER Là người sử dụng hiện nay trong năm NT Workgroup
# IPCONFIG Cấu hình IP
# KILL Loại bỏ các phần mềm từ bộ nhớ
# LABEL Sửa nhãn đĩa
# ĐỊA PHƯƠNG Màn hình hiển thị thành viên của các nhóm địa phương
# LOGEVENT Viết văn bản đến người xem sự kiện NT.
# Logoff Đăng nhập người dùng tắt
# LOGTIME Đăng ngày và thời gian trong một tập tin
# MAPISEND Gửi email từ dòng lệnh
# MEM Sử dụng bộ nhớ màn hình hiển thị
# MD Tạo thư mục mới
# PHƯƠNG THỨC Cấu hình thiết bị hệ thống
# MORE Hiển thị đầu ra, một màn hình tại một thời điểm
# Mountvol Quản lý một khối lượng điểm gắn kết
# MOVE Di chuyển các tập tin từ một thư mục khác
# MOVEUSER Di chuyển người dùng từ một tên miền khác
# MSG Gửi tin nhắn
# Msiexec Microsoft Windows Installer
# MSINFO Windows NT chẩn đoán
# Mstsc Thiết bị đầu cuối kết nối Server (Remote Desktop Protocol)
# Xanh Tìm và Thay thế văn bản Trong file (s)
# MV Sao chép trong sử dụng các tập tin
# NET Quản lý tài nguyên mạng
# NETDOM Quản lý tên miền
# NETSH Cấu hình giao thức mạng
# NETSVC Dòng lệnh điều khiển dịch vụ
# Nbtstat Thống kê mạng hiển thị (NetBIOS qua TCP / IP)
# NETSTAT Thống kê mạng hiển thị (TCP / IP)
# NOW Hiển thị ngày hiện tại và thời gian
# Nslookup Tên máy chủ tra cứu
# NTBackup Các thư mục sao lưu vào băng
# NTRIGHTS Quyền tài khoản người sử dụng Edit
# PATH Màn hình hiển thị hoặc thiết lập một con đường tìm kiếm cho các tập tin thực thi
# Pathping Tuyến đường dấu vết cộng với độ trễ mạng và mất gói tin
# PAUSE Đình chỉ xử lý một tập tin thực thi và hiển thị tin nhắn
# Perms Chương trình cấp phép cho một người sử dụng
# Perfmon Performance Monitor
# PING Kiểm tra kết nối mạng
# Popd Khôi phục lại các giá trị trước đó của thư mục hiện cứu pushd
# Portqry Hiển thị trạng thái của cảng và dịch vụ
# IN In các tập tin văn bản
# PRNCNFG Màn hình hiển thị, cấu hình hoặc đổi tên một máy in
# PRNMNGR Thêm, xóa, máy in danh sách thiết lập máy in mặc định
# PROMPT Thay đổi dấu nhắc lệnh
# PsExec Thực hiện quá trình từ xa
# PsFile Hiển thị tập tin mở từ xa
# PsGetSid Hiển thị các SID của một máy tính hoặc một người dùng
# PsInfo Liệt kê thông tin về một hệ thống
# Pskill Giết quá trình theo tên hoặc quá trình ID
# Pslist Liệt kê thông tin chi tiết về quá trình
# PsLoggedOn Ai đang đăng nhập (tại địa phương hoặc thông qua chia sẻ tài nguyên)
# PsLogList Hồ sơ ghi sự kiện
# PsPasswd Thay đổi mật khẩu tài khoản
# PsService Xem và kiểm soát dịch vụ
# PsShutdown Tắt máy hoặc khởi động lại máy tính
# PsSuspend Đình chỉ quá trình
# Pushd Tiết kiệm và THEN thay đổi thư mục hiện hành
# QGREP Tìm kiếm tập tin (s) cho các dòng phù hợp với một mô hình Given.
# RASDIAL Quản lý kết nối RAS
# Rasphone Quản lý kết nối RAS
# THU HỒI Khôi phục tập tin bị hỏng từ một đĩa bị lỗi.
# REG Đọc, Đặt hoặc Xóa các khóa registry và các giá trị
# REGEDIT Thiết lập registry nhập khẩu hoặc xuất khẩu
# REGSVR32 Đăng ký hoặc hủy đăng ký một DLL
# Regini Thay đổi Registry Permissions
# REM Ghi lại ý kiến ​​(nhận xét) trong một tập tin thực thi
# REN Đổi tên một tập tin hoặc các tập tin.
# Thay thế Thay thế hoặc cập nhật một tập tin với Một
# RD Xóa thư mục (s)
# Rdisk Tạo đĩa phục hồi
# RMTSHARE Chia sẻ một thư mục hoặc một máy in
# Robocopy Mạnh mẽ tập tin và thư mục Copy
# ROUTE Thao tác các bảng định tuyến mạng
# Runas Thực hiện phần mềm theo một tài khoản người dùng khác nhau
# RUNDLL32 Chạy một lệnh DLL (thêm / gỡ bỏ các kết nối in)
# SC Kiểm soát dịch vụ
# Schtasks Tạo ra hoặc chỉnh sửa Scheduled Tasks
# SCLIST Hiển thị dịch vụ NT
# SET Màn hình hiển thị, thiết lập, hoặc loại bỏ các biến môi trường
# Setlocale Bắt đầu nội địa hoá của môi trường thay đổi trong một tập tin thực thi
# SetX Thiết lập các biến môi trường vĩnh viễn
# CHIA SẺ Danh sách hoặc chỉnh sửa một tập tin chia sẻ hoặc in phần
# SHIFT Thay đổi vị trí của các thông số có thể thay thế trong một tập tin thực thi
# SHORTCUT Tạo một shortcut cửa sổ (tập tin LNK.)
# SHOWGRPS Danh sách các NT nhóm làm việc một người dùng đã tham gia
# SHOWMBRS Danh sách các Người sử dụng có các thành viên của một nhóm làm việc
# SHUTDOWN Tắt máy tính
# SLEEP Chờ x giây
# SOON Sắp xếp một lệnh để chạy trong tương lai gần
# Sắp xếp Loại đầu vào
# BẮT ĐẦU Bắt đầu một cửa sổ riêng biệt để chạy một phần mềm hoặc lệnh quy định
# SU Chuyển đổi người dùng
# Subinacl Chỉnh sửa tập tin và thư mục Quyền, Quyền sở hữu và Domain
# Subst Kết hợp một con đường với một ký tự ổ đĩa
# Systeminfo Cấu hình danh sách hệ thống
# Tasklist Các ứng dụng đang chạy và danh sách các dịch vụ
# THỜI GIAN Màn hình hiển thị hoặc thiết lập thời gian hệ thống
# TIMEOUT Xử lý chậm trễ của một tập tin thực thi
# TITLE Thiết lập các tiêu đề cửa sổ cho một phiên CMD.EXE
# CHẠM Nhãn thời gian thay đổi tập tin
# Tracert Trace route đến một máy chủ từ xa
# TREE Màn hình hiển thị đồ họa của cấu trúc thư mục
# LOẠI Hiển thị nội dung của một tập tin văn bản
# USRSTAT Tên người dùng danh sách tên miền và đăng nhập mới nhất
# VER Thông tin phiên bản màn hình hiển thị
# XÁC MINH Xác minh đó tập tin đã được lưu
# VOL Hiển thị các nhãn đĩa
# Ở ĐÂU Xác định vị trí và hiển thị các tập tin trong một cây thư mục
# Whoami Sản lượng UserName hiện tại và miền
# WinDiff So sánh nội dung của hai tập tin hoặc bộ tập tin
# WINMSD Hệ thống cửa sổ Diagnostics
# WINMSDP Hệ thống cửa sổ chẩn đoán II
# WMIC Lệnh WMI
# Xcacls Cho phép thay đổi tập tin
# XCOPY Sao chép tập tin và thư mục

Danh sách các lệnh DOS - Microsoft Windows

Hoàn chỉnh hệ điều hành DOS lệnh .

Để lại một bình luận

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.