Dòng thời gian - Tháng 3 2008

như vậy, sẽ có ...

... từ đây trở đi. Đó là những gì tôi nghĩ rằng tôi đã nói một vài lần, nhưng không bao giờ như vậy ...

Nơi quái ...

... hay ý tưởng của tôi đến từ đâu với khói ...? =) Nghe này, bạn ...