Dòng thời gian - Tháng 7 2006

7:36

Ngay cả 07: 37, và tôi vẫn chưa hiểu. Tôi đang ngồi trước 2 và tôi đang cố gắng bắt đầu ...